شرکتngi پیشگیری از حوادث و خطرات بهداشتی و همچنین حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک ماموریت جهانی در بالاترین اولویت در تمام پروژههای خود، بدون در نظر گرفتن به میزان همکاری، در نظر میگیرد.
شرکتngi طیفی از خدمات دارای کیفیت را در حوزههای مشاوره و مهندسی به مشتریان خود ارایه میدهد تا به ایشان در موارد زیر کمکرسانی شود:

 • اطمینان حاصل شود که کارکنان به علت کاری که انجام میدهند آسیب نمیبینند و یا بیمار نمیشوند.
 • فرهنگی رو به رشد در بهداشت و ایمنی ایجاد شود که در آن کار ایمن و حفظ سلامتی برای همه به طبیعت دوم تبدیل شود.
 • چگونگی مدیریت بهتر در سلامت و ایمنی را دریابند.
 • با وظایف قانونی خود برای محافظت از سلامت و ایمنی کارکنان در کنار رعایت اصول حفاظت از محیط زیست آشنا شوند.

  و این خدمات عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
 • ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
 • تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
 • تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
 • طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی – عملیاتی
 • ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌کارهای بهبود
 • تعیین و به‌روزرسانی پارامترها و شاخص‌های کلیدی عملکردی در سیستم‌های مدیریت HSE
 • طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
 • مشاوره در خصوص مهندسی حریق در ساختمان‌ها و سازه‌های صنعتی و غیرصنعتی
 • برنامه‌ریزی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل جاده‌ای و آبی در پروژه