خدمات مشاوره و مهندسی HSE

خدمات مشاوره و مهندسی HSE

  • برنامه‌ ریزی، پیاده‌ سازی، اجرا و پایش سیستم‌ های مدیریت HSE
  • ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
  • تهیه و به‌ روز رسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
  • تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌ کارهای کنترل خطرات
  • طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی – عملیاتی
  • ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌ آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌ کارهای بهبود
  • تعیین و به‌ روز رسانی پارامترها و شاخص‌ های عملکردی در سیستم‌ های مدیریت HSE
  • طراحی، به‌ روز رسانی و اجرای سیستم یکپارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
  • مشاوره در خصوص مهندسی حریق در ساختمان‌ ها و سازه‌ های صنعتی و غیرصنعتی
  • برنامه‌ ریزی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل جاده‌ ای و آبی در پروژه
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
برگزاری دوره‌های آموزش IOSH، NEBOSH، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه
برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی – عملیاتی
ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌کارهای بهبود
تعیین و به‌روزرسانی پارامترها و شاخص‌های عملکردی در سیستم‌های مدیریت HSE
طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
مشاوره در خصوص مهندسی حریق در ساختمان‌ها و سازه‌های صنعتی و غیرصنعتی
برنامه‌ریزی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل جاده‌ای و آبی در پروژه
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
تهیه تجهیزات ثابت و قابل حمل آتش‌نشانی
تهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
تهیه تجهیزات کلینیکی و اورژانس
طراحی، تهیه و اجرای سیستم‌های ایمن کار در ارتفاع و کار با طناب
طراحی، تهیه و نصب نشانه‌های هشدار دهنده‌ی ایمنی و آتش‌نشانی
طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌های خودکار اعلام و اطفای آتش
طراحی و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌انشانی