• نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
  • نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
  • نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
  • برگزاری دوره‌های آموزش IOSH، NEBOSH، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه

این فرم تماس فقط برای کاربران وارد شده در دسترس می باشد.