• نیازسنجی، برنامه‌ ریزی و اجرای دوره‌ های آموزش عمومی HSE
  • نیازسنجی، برنامه‌ ریزی و اجرای دوره‌ های آموزش تخصصی HSE
  • نیازسنجی، برنامه‌ ریزی و اجرای دوره‌ های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
  • برگزاری دوره‌ های آموزش IOSH، NEBOSH، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهینامه از سازمان مربوطه

این فرم تماس فقط برای کاربران وارد شده در دسترس می باشد.